Dự án thực hiện cho PGD huyện và UBND huyện Ứng Hoà

Cung cấp thiết bị CNTT và thiết bị giáo dục cho PGD huyện Ứng Hoà và UBND huyện.

BTN Việt Nam là đơn vị cung cấp thiết bị CNTT và thiết bị giáo dục của huyện Ứng Hoà từ năm 2013 - 2016.

- Cung cấp danh thiết bị mầm non cho các cháu 5 tuổi của 12 trường mầm non của huyện năm 2013.

- Cung cấp hệ thống một của cho 29 xã của huyện Ứng Hoà năm 2014.

- Cung cấp thiết bị cho 5 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2015.

- Cung cấp thiết bị cho 7 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2016.

- Cung cấp thiết bị cho hệ thống dịch vụ công mức độ 3 cho 29 xã của huyện Ứng Hoà năm 2016.